Eksterne utredninger

Energikommisjonen ble oppnevnt for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Kommisjonen leverte sin rapport 1. februar 2023, NOU 2023:3 Mer av alt – raskere

I forbindelse med arbeidet ble det satt ut tre eksterne utredninger knyttet til ulike hovedtemaer i Energikommisjonens mandat.