Energikommisjonen

Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. februar 2022 en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

  1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
  2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
  3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
  4. perspektiver for forsyningssikkerheten
  5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Energikommisjonen holdt et digitalt innspillsmøte 10. mai.

Energikommisjonen skulle opprinnelig levere sin rapport 15. desember 2022, men har fått utsatt frist til 1. februar 2023.